Arbetsgivarens utredningsansvar

För att utreda vad som faktiskt hänt och undvika en förtroendekris när en medarbetare anmäler någon inom organisationen för exempelvis kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier eller sexuella trakasserier är det viktigt att genomföra en oberoende och professionell utredning.

Innehåll

Arbetsgivarens ansvar vid anmälan

Du som arbetsgivare är ansvarig för att en utredning genomförts. Ofta väljer många att låta en oberoende aktör genomföra utredningen för att säkerställa kvalitet och objektivitet i genomförandet.

Starck & Partner har mångårig erfarenhet av att genomföra oberoende utredningar. Vi börjar alltid med en noggrann första analys tillsammans med uppdragsgivaren innan vi ger rekommendationer om utredningsinsats eller annan åtgärd som bedöms som lämplig för situationen.

Vi identifierar de underliggande orsakerna

Vårt mål som utredare är att fastställa vad som faktiskt har hänt och bedöma situationen utifrån den lagstiftning, föreskrifter och övriga interna regelverk som gäller på arbetsplatsen. I vårt uppdrag ligger också att föreslå åtgärder för att återställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och bidra till att identifiera de underliggande orsakerna till att situationen uppstod.

Vi följer den forskningsbaserade metodiken Faktaundersökning, som är standard vid utredningar av kränkande ageranden, trakasserier och svåra arbetsmiljöproblem. Grundläggande för denna metodik och vårt arbetssätt är att alla bedömningar baseras på fakta och att alla parter i en utredning erbjuds möjlighet att ge sin bild av det inträffade innan vi gör vår oberoende bedömning.

Vi kan med stöd av vår kunskapsbredd inom hela HR-området också erbjuda olika former av stöd och rådgivning som hjälper organisationen framåt efter avslutad utredning. Vi kan även bistå med olika förebyggande insatser.

Utredningsprocess

Alla utredningar på Starck & Partner följer en strukturerad process i flera steg där vi kan anpassa insatsen så att den bäst svarar mot det utredningsbehov som finns i det enskilda fallet. I vissa fall kan det räcka med en begränsad utredningsinsats för att reda ut vad som hänt och i andra fall krävs en mer omfattande utredning.

Vi kan oftast erbjuda en inledande mer begränsad insats till ett fast pris. Vid behov kan insatsen sedan utökas i dialog med uppdragsgivaren om det bedöms nödvändigt att inhämta ytterligare information för att kunna göra en korrekt och rättssäker bedömning.

Normal tid för att en utredningsinsats är vanligtvis 4–6 veckor. Vid mer omfattande utredningar kan det dock ta längre tid. Utredningens resultat presenteras alltid i form av en rapport till uppdragsgivaren som sedan ansvarar för att genomföra lämpliga åtgärder utifrån rapportens slutsatser och rekommendationer.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Oscar Fredriksson

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Oscar Fredriksson