Arbetslivsinriktad rehabilitering

En av våra vägledande principer är att vi vill skapa hälsosamma arbetsplatser där alla har en meningsfull plats på arbetsmarknaden.

Vi fokuserar alltid på det som fungerar hos individen och vill stärka det friska – snarare än att se det som människan inte kan göra på grund av sin situation. Genom såväl strategiska som aktiva insatser hjälper vi människor att upptäcka och utnyttja sina förmågor utifrån sina förutsättningar.

Starck & Partner har ett multidisciplinärt team bestående av legitimerade psykologer, beteendevetare, arbetsterapeuter och hälsopedagoger med lång erfarenhet av att coacha, stödja, utbilda och driva förändringsarbete för att skapa friskare arbetsplatser och människor. Vi erbjuder flera hälso- och rehabiliteringsfrämjande tjänster inom olika områden som förbereder människor för ett hållbart arbetsliv.

Ingen av våra kunder ska behöva vänta med att hjälpa sina anställda. Vi garanterar därför att genomföra ett första samtal inom 5 dagar.

Innehåll

Strategiskt rehabstöd

Vi förstår att de flesta organisationer redan har goda verktyg för rehabilitering, och vår roll är att bistå er att använda dessa befintliga verktyg än mer effektivt. Starck & Partner erbjuder därför strategisk vägledning och stöd till organisationer och HR-avdelningar för att hjälpa dem stötta chefer och ledare i rehabiliteringsfrågor som rör deras medarbetare.

Starck & Partner erbjuder utbildning och strategisk handledning som hjälper er organisations chefer att ta ägandeskap över rehabiliteringsprocessen. Med en effektiv och systematisk rehabiliteringsprocess på plats tar organisationen inte bara ansvar för sina medarbetare, utan bidrar också till att motverka långtidssjukskrivningar.

Vårt strategiska rehabstöd fokuserar på att göra er organisation självständig. Vi anpassar oss efter era specifika behov och önskemål för att tillsammans skapa processer som ger organisationen verktygen att arbeta systematiskt, hållbart och hälsofrämjande.

Kartläggning av sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaro är kostsamt både för företag och medarbetare och resulterar ofta i extra arbetsbelastning. Genom att kartlägga organisationens sjukfrånvaro kan du som arbetsgivare skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö, samtidigt som de anställda har en egen roll i att ta ansvar för sin hälsa.

Starck & Partner har lång erfarenhet av att genomföra kartläggning och bedömningssamtal för personer som har sjukfrånvaro. Våra högutbildade och erfarna konsulter inom rehabilitering och hälsa ger er organisation och medarbetare ökad kunskap, trygghet och stöd för att skapa en friskare arbetsmiljö. Kartläggningen identifierar de underliggande orsakerna till upprepad sjukfrånvaro, både kortvarig och långvarig, och utarbetas sedan till en handlingsplan med åtgärdsförslag för organisationen. Målet är att arbetsgivaren ska stödja medarbetaren genom att kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet frånvarodagar och skapa hälsosammare arbetsplatser.

Rehabilitering och samordning

Tidiga rehabiliteringsåtgärder är avgörande för en framgångsrik rehabilitering och måste anpassas efter individens behov. Dessutom är det viktigt att ha kontinuitet i åtgärderna och att ge individen inflytande över sin situation under processen.

Starck & Partner erbjuder skräddarsydda rehabiliteringsinsatser för att hjälpa individer återfå sin arbetsförmåga. Detta gynnar såväl berörd medarbetare som arbetsgivare, eftersom rehabilitering syftar till att återställa en persons arbetsförmåga så att individen kan fortsätta använda sina styrkor till att hjälpa organisationen framöver.

Varje uppdrag inleds med en kartläggning av resurser, styrkor, utbildning, arbetslivserfarenhet, hinder och tidigare åtgärder. Därefter följer en vägledningsperiod där studiebesök och arbetspraktik kan ingå som delar av processen.

Arbetspsykologisk resursanalys

Att som arbetsgivare ha tillgång till rätt information om medarbetarens arbetsområden, styrkor och begränsningar är ett ovärderligt redskap som hjälper arbetsgivaren planera för medarbetarens framtida karriärsval.

Starck & Partner har lång erfarenhet av att genomföra arbetspsykologisk resursanalys för att underlätta rehabiliteringsprocessen för medarbetare som står inför förändrade arbetsförhållanden. Analysen görs genom samtal och tester för att få en helhetsbild av medarbetarens förmågor och begränsningar i relation till deras nuvarande arbete, önskad befattning eller inriktning för vidare studier.

Vid mer komplexa frågeställningar kan vi även erbjuda en fördjupad version, där innehållet anpassas efter specifika behov. Den fördjupade versionen kan exempelvis innefatta bedömning av minne, koncentrationsförmåga och läs- och skrivsvårigheter.

Arbetsplatsnära funktionsbedömning

Genom att använda sig av en arbetsplatsnära funktionsbedömning kan arbetsgivare få värdefull information och insikter för att stödja medarbetare i rehabiliteringsprocessen. Det ger även möjlighet att identifiera anpassningar och åtgärder som kan underlätta medarbetarens fortsatta arbetsförmåga och bidra till en framgångsrik rehabilitering på arbetsplatsen.

Starck & Partner bistår organisationer med rehabilitering genom att bland annat genomföra en arbetsplatsnära funktionsbedömning. Detta är en helhetsbedömning som ger en tydlig bild av medarbetarens styrkor och begränsningar via intervjuer och observation och  identifierar möjliga arbetsområden där personen fortfarande kan bidra. Det ger arbetsgivaren ett vägledande underlag för att diskutera och planera framtida karriärvägar med medarbetaren. Vid mer komplexa frågeställningar kan arbetet fördjupas, genom bedömning av minne, koncentrationsförmåga och eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Stödsamtal och medarbetarcoaching

Genom att främja medarbetares välbefinnande är du som arbetsgivare med och skapar en bättre arbetsmiljö med minskade risker för arbetsrelaterade problem.

Genom att låta Starck & Partner stötta arbetsgivarens medarbetare genom coachning och kognitiv beteendeterapi (KBT) får den berörda medarbetaren tillgång till rätt verktyg för att hantera sitt mående, sin ångest och sina tankar på ett hållbart sätt.

Samtalen leds av våra legitimerade psykologer med kompetens inom KBT. Först genomförs ett kartläggningssamtal tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren för att skapa en anpassad plan för insatsen. Vi utgår från den aktuella situationen och tillsammans utvecklar vi användbara metoder och strategier för att uppnå önskade resultat eller hitta nya perspektiv som gör att individen kan ta tydliga steg framåt i sitt välmående.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT genomförs av legitimerade psykologer och innebär att personen utmanar och konfronterar sina invanda mönster, går utanför sin komfortabla zon och hittar alternativa strategier för att lära sig nya sätt att hantera situationer som personen upplever som svåra. För att skapa förändring på ett positivt sätt krävs även praktisk träning, vilket individen utmanas till att göra antingen under eller mellan samtalen med sin psykolog.

För medarbetare som har en psykiatrisk diagnos och svårigheter som påverkar både arbetslivet och privatlivet kan längre kontakter inom vården eller psykiatrin vara en annan väg att överväga för att få långsiktigare stöd där vi kan rekommendera eller remittera till öppenvården.

Coaching utifrån arbetsförmåga

Genom att öka medarbetarnas självinsikt och utveckla strategier för att hantera utmaningar, är du som arbetsgivare med och skapar en mer hållbar arbetsmiljö.

Starck & Partners erbjuder coachning utifrån arbetsförmåga, vilket är en effektiv för att hjälpa medarbetarna återfå sin arbetsförmåga, vilket kan omvandla en kostsam och negativ situation till en lösning som innebär ökad produktivitet, minskad frånvaro och en mer hälsosam arbetssituation.

Våra legitimerade arbetsterapeuter erbjuder skräddarsydd coaching baserat på individens behov. Genom att göra terapeutiska bedömningar kan vi identifiera hinder och faktorer som ökar medarbetarens välbefinnande på arbetsplatsen. Våra arbetsterapeuter stöttar medarbetarna i återhämtningen av sin arbetsförmåga och bidrar till en mer positiv arbetsplatskultur inom organisationen.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Tobias Göransson

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Tobias Göransson