Organisations- och teamutveckling

Starck & Partner erbjuder expertis för att utveckla och förbättra grupper och team inom organisationer där vi förbättrar den interna kommunikationen, beslutsfattandet och balansen mellan strategi och praktik.

Våra erfarna organisationskonsulter, legitimerade psykologer och beteendevetare genomför kartläggningar och skräddarsydda utvecklingsprogram efter era behov.

Oavsett insats är målet alltid att skapa en väl fungerande dynamik i organisationen där varje individ bidrar på bästa sätt och där samarbete, motivation och engagemang är nyckelfaktorer. De analyser, program och metoder vi använder baseras alltid på teorier och modeller med starkt vetenskapligt stöd.

Innehåll

Grupp- och teamutveckling

En välfungerande grupp kännetecknas av att varje individ skapar högt värde för organisationen. För att det ska vara möjligt krävs att alla har en tydlig förståelse för sin roll och sitt bidrag till enheten, gruppen, teamet – eller i ett enskilt möte. En grupps prestation beror på medarbetarnas motivation, engagemang och samarbetsförmåga, samt deras förmåga att anpassa sig till den aktuella situationen.

Starck & Partner har i över 25 år arbetat med att utveckla både medarbetare och organisationer och få dem att nå sin fulla potential. Våra konsulter inom grupp- och teamutveckling är legitimerade psykologer och erfarna beteendevetare. De besitter fördjupade kunskaper och expertis när det gäller att skapa harmoniska och effektiva grupper och team.

För att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv process inleder våra konsulter alltid med en fördjupande dialog med chefen eller HR-ansvarig. Syftet är att få en klar bild över de övergripande målen och identifiera organisationens specifika behov. Sedan genomförs en kartläggning för att identifiera vad gruppen behöver. Denna kartläggning sker genom exempelvis intervjuer med medarbetare, digitala frågeformulär eller kortare samtal.

Vårt främsta fokus ligger alltid på själva förändringsprocessen som kommer efter behovsanalysen. Under denna fas arbetar våra konsulter med gruppen över tid, ofta under hel- eller halvdagspass, och under en längre period. Detta gör vi för att säkerställa att förändring sker och önskad effekt uppnås. Alla insatser återkopplas kontinuerligt, och vi analyserar effekten av vårt arbete för att kunna ge förslag på fortsatta åtgärder inom organisationen.

Genom att på det här sättet stötta organisationer på såväl individ- som gruppnivå ser vi till att alla inom organisationen eller gruppen får insikt i sina respektive roller och hur de kan bidra på bästa sätt. Vi nyttjar kraften som kommer ur kollektiv intelligens för att skapa effektiva möteskulturer.

Effektiv ledningsgrupp

En effektiv och välfungerande ledningsgrupp utan gnissel leder till ökad produktivitet, bättre beslut och en starkare organisationskultur. En central faktor för att uppnå detta är att ha rätt sammansättning av ledningsgruppen med människor vars styrkor kompletterar varandra för maximal effekt.

Starck & Partner har därför utvecklat en forskningsbaserad metod som syftar till att skapa så hög effektivitet som möjligt inom ledningsgruppen. Vårt utvecklingsprogram Effektiv ledningsgrupp utvecklar er organisations ledarskap och skapar förutsättningarna för ert kultur- och värderingsarbete.

Våra erfarna organisationskonsulter hjälper er arbeta fram strategier som tydliggör rollfördelningen och respektive individs uppdrag inom gruppen. Vi hjälper er även att identifiera och dra nytta av de olika kompetenser och förmågor som finns inom gruppen.

Under programmet arbetar vi på att utveckla er kommunikation och dialog inom gruppen, hur ni samarbetar, fattar beslut och förmågan att balansera behoven av strategiskt och operativt arbete. Detta skapar mervärde både för både medlemmarna inom ledningsgruppen och för organisationen som helhet.

Utvecklingsprogrammet går till så att vi först gör noggrann kartläggning där vi analyserar er nuvarande situation och behov. Sedan genomförs grupputveckling i form av ett skräddarsytt upplägg som genomförs i hel- eller halvdagsträffar. Hela processen utvärderas löpande.

En investering i att utveckla ledningsgruppen gynnar hela organisationen, med positiva effekter som sprider sig vidare till hela organisationen.

Verksamhets- och organisationsutredning

Vi vet av erfarenhet att alla organisationer har skav eller organisatoriska områden som går att förbättra. Det kan vara exempelvis lågt förtroende till ledning eller olika individers ledarskap. Ett annat exempel är att det kan ge svar på om organisationens ledare och chefer faktiskt har de förutsättningar som krävs för att leda sina medarbetare och enheter.

Som arbetsgivare är det viktigt att ha rätt bild över hur väl ens enhet eller organisation fungerar och presterar. En avgörande del i detta är att öka samförståndet mellan ledning och de anställda.

Organisatoriska frågor som berör individer och förtroende behöver hanteras varsamt, där vi som neutral och extern partner kan medla utan att lägga vare sig skuld eller värdering. Vårt mål är att få bort gnissel, öka effektivitet och se till att organisationen mår bra och fungerar optimalt.

Starck & Partners verksamhets- och organisationsutredning syftar till att göra en objektiv genomlysning av er verksamhet och ge konstruktiva förslag på förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter för organisationen framåt.  Genom att analysera organisationen måluppfyllnad, förtroende och organisatorisk struktur kartlägger och synliggör de bakomliggande orsakerna som gör att organisationen inte fungerar optimalt.

Våra erfarna konsulter är experter på att utföra objektiva och grundliga analyser. Vi arbetar tätt tillsammans med er för att förstå er verksamhet och leverera konkreta rekommendationer för att skapa förbättring och tillväxt. Vi levererar sedan en fullständigt objektiv och skriftlig analys av ert nuläge. Behovsanalysen belyser styrkor och utmaningar samt identifierar vilka åtgärder som kommer ta er organisation till nästa nivå.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.

Porträtt av Melina Roos

Hej!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er arbetsplats? Hör av dig till mig så berättar jag mer. 

Melina Roos