Konflikthantering på arbetsplatsen

Att ta in en extern och neutral part för att medla vid konflikter på arbetsplatsen ger ofta betydande fördelar för dig som arbetsgivare. Konflikter är oundvikliga på arbetsplatser där människor med olika förutsättningar och drivkrafter ska samarbeta. Detta gäller i alla led genom organisationen: medarbetare, chefer eller hela arbetsgrupper.

Konflikter har en distraherande effekt på människor som gör att de inte kan fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter och skapar generellt sätt en negativ arbetsmiljö. Det är även känt att konflikter ofta är en ledande orsak till ohälsa och sjukskrivningar, kränkningar, vilket innebär dyra kostnader för dig som arbetsgivare. Vårt arbetssätt bygger alltid på relevant forskning, vilket innebär att vi använder oss av beprövade metoder och strategier i vår medlingsprocess.

Varför ska man ta extern hjälp för att medla i konflikter på arbetsplatsen?

Syftet med att ta in en organisationskonsult som kan medla är att vi som neutral partner kan lösa konflikter mellan olika parter genom att på ett konstruktivt sätt få dem att kommunicera och hitta nya former för samarbete. Genom att vi finns där som medlare skapas en trygg och neutral miljö där parterna kan uttrycka sina synpunkter och känslor utan rädsla för negativa konsekvenser. Medlaren underlättar dialogen och hjälper till att identifiera gemensamma intressen och mål som möjliggör en hållbar lösning.

Kontakta oss

Låter något av detta intressant? Vi har lärt oss att alla organisationer har områden som går att utveckla och som kan stärka effektivitet, välmående och produktivitet på arbetsplatsen.

Kontakta oss för ett första möte där vi kan berätta mer om oss och hur vi arbetar.