Karriär- och Personalutveckling


LIVS- OCH KARRIÄRutveckling

Livs- och karriärplanering handlar ofta om att hitta balansen i livet. Det kan vara balans mellan arbete och fritid, eller att finna balans genom att utvecklas och hitta mening i arbetet. Lösningen är inte nödvändigtvis att söka nytt arbete eller klättra och göra karriär uppåt i företaget.
Hur kan vägen vidare se ut? Det kan vara nya arbetsuppgifter eller en ny tjänst. Vidareutbildning eller annan utveckling inom företaget. Studier eller kanske ett annat arbete utanför nuvarande arbetsgivare. Det viktiga är att komma vidare mot nya mål och ur en situation som inte är hållbar i längden.

LÄS IGENOM FÖLJANDE PÅSTÅENDEN OCH FUNDERA ÖVER VAR DU STÅR;
– Jag vill bli säkrare på vad jag behöver för att trivas och göra ett bra arbete.
– Jag vill bestämma nästa steg i mitt yrkesliv.
– Jag vill få klarhet i om jag ska stanna eller gå vidare.
– Jag vill ha bättre balans i mitt liv.
– Jag vill göra något åt min hälsa.
– Jag vill få ökad självinsikt och personlig utveckling.
– Jag vill få klarhet i om jag vill/kan förverkliga mina drömmar.

Livs- och karrriärplaneringsprogrammet är utvecklat, framtaget och utvärderat i samarbete med bland annat forskare från Linköpings Universitet och Arbetslivsinstitutet.


Livs- och karriärutveckling i grupp

Livs- och karriärutvecklingsprogrammet kan med fördel genomföras i grupp. Detta är ett ypperligt tillfälle att svetsa samman en grupp och att se hur varje individs resurs bäst kan tas till vara.


OUTPLACEMENT/Omställning

KARRIÄRVÄXLING/OUTPLACEMENT OCH ÖVERTALIGHET
Outplacement innebär för oss stöd i att komma vidare från nuvarande anställning, mot nytt arbete eller utbildning. Det kan vara vid övertalighet eller annan uppgörelse mellan företag och anställd.

Via vårt stora nätverk Arbetsgivarringen kan vi erbjuda prövotid inom helt nya yrkesområden. En kärnfråga är att synliggöra individens styrkor och drivkrafter. Med individuellt anpassade omställningsprogram gör vi det möjligt för varje individ att hitta ett nytt arbete som de tillgodoser kunskaper, erfarenheter, intressen och mål som personen har.

Vi har god kunskap om den aktuella arbetsmarknaden och kan matcha olika individers förutsättningar mot marknadens behov. Ett viktigt arbete är att ta fram en tydlig, slagkraftig CV. Vi hjälper även till med ansökningshandling och intervjuträning och vid behov kan den sökande få tillgång till arbetsrum med dator och internet.

SÖKA JOBB
Du arbetar med ett strukturerat material och har ett personligt samtalsstöd i din arbetssökarprocess av våra erfarna konsulter. Vi stödjer dig i att få en slagkraftig CV och ansökan, intervjuträning samt genomgång av arbetsmarknaden och matchning av tjänster.

ANSÖKNINGSHANDLINGAR
Konkurrensen om de lediga jobben är ofta tuff med flera hundra sökande till en tjänst. Därför är det viktigt att har en bra ansökan som väcker intresse hos arbetsgivaren. Vi ger dig konkret hjälp i att ta fram en slagkraftig meritförteckning och personligt brev.

STUDIE- & YRKESVÄGLEDNING
I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie och- yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.

STARTA EGET
Vi erbjuder rådgivning och stöd i processen att starta eget företag. Vi går bl.a igenom din affärsidé. diskuterar din marknad, dina ekonomiska förutsättningar, lagar, försäkringar och formella krav. Vilken bolagsform som är mest fördelaktigt för dig.


YRKESVÄGLEDNING

I vårt föränderliga samhälle ökar behovet av kvalificerad studie- och yrkesvägledning för att bland annat motverka uppkomsten av kunskapsklyftor. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning för utveckling inom eller utanför företaget.


Coaching för medarbetare

Syftet med tjänsten coachning är att utveckla och stärka individen och/eller den framtida rollen. Coachning ska även utveckla förmågan att hantera utmaningar, ta ansvar för val och beslut, formulera mål för önskat resultat samt ge möjlighet till reflektion och återkoppling.

Alla medarbetare som vill utvecklas framåt har nytta av coaching. Coaching utgår från nuet och riktar sig mot framtiden. Vilja till resultat är nyckeln till framgång. Coachens uppgift är att hjälpa till att göra nycklarna synliga. Vid behov används även coachande handledning, d v s då ett visst mått av vägledning behövs. I en coachprocess är mål och handlingsplan viktiga delar.

En coachprocess inleds och avslutas med fördel av ett trepartssamtal där coach, medarbetare och chef är med. I det inledande trepartssamtalet tydliggörs syfte och mål med coachinsatsen. Vid det avslutande trepartssamtalet diskuteras måluppfyllelse och hur man går vidare på lämpligast sätt.

En coach hos Starck & partner kan vara leg psykolog, beteendevetare eller studie- och yrkesvägledare, beroende på syftet med insatsen.


PERSONPROFILSANALYSER

Vi arbetar med personprofilanalyser som ett verktyg för ökad självkännedom och personlig utveckling. Det visar även hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt. Analyserna kan användas som hjälpmedel vid individuell handledning, yrkesvägledning, sammansättning av arbetsgrupper och organisationsutveckling.


 

 

 


Karriärutveckling för chefer/specialister

Har du som chef stannat upp och funderat på din egen karriär? Att få en samtalspartner kring sin egen utveckling och sina egna utmaningar som ledare ger möjlighet att planera sin karriär, att utveckla sitt nätverk på ett produktivt sätt men även att finna sitt drömjobb. Detta är ett program som passar dig som står inför en förändring i ditt yrkesliv men känner att du saknar beslutsunderlag samt en konkret handlingsplan.

Programmet är mycket aktivt, praktiskt och har ett högt tempo. Under karriärrådgivarens handledning skapar chefen sin handlingsplan och planerar för sin vidare utveckling. Processen är strukturerad och chefen får tid att undersöka, diskutera och reflektera nya insikter om sig själv och sina framtida vägar i yrkeslivet. Hemuppgifter ingår. Programmet kan också genomföras i grupper. Vår metodik utgår alltid från chefens unika individuella förutsättningar och vårt engagemang är lika stort varje gång!

Innehåll

  • Inventering av erfarenheter, kompetenser och drivkrafter.
  • Vägledning i egenkarriär- och kompetensutveckling.
  • Rådgivning i alternativa utvecklingsmöjligheter i och utanför organisationen.
  • Förberedelser inför nästa steg i yrkeslivet genom utarbetandet av ett beslutsunderlag och en handlingsplan.
  • Rådgivning inför utvecklingssamtal och/eller anställningsintervju.

Resultat

  • Ökad självkänsla, motivation och initiativförmåga.
  • Förnyad självinsikt.
  • Förbättrad förmåga att marknadsföra sig själv både inom och utanför organisationen.

karriärutveckling för chefer i grupp

Att utvecklas som chef genom ökad självinsikt och personlig utveckling, öka förståelsen för och kännedomen om Livs- och karriärplanering som verktyg för att utveckla medarbetare samt att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med personer i samma arbetssituation.


Outplacement för chefer och specialister

Deltagaren blir coachad av en senior konsult med fokus att profilera sig mot intressanta företag och organisationer samt utvecklas som individ. Utöver personliga möten har deltagaren tillgång till support via e-post, skype och telefon. Under programmets gång har deltagaren tillgång till såväl senior personalkonsult som senior organisationspsykolog. I programmet ingår även chefstestning som ger ett gott underlag för att se de egna styrkorna som ledare men även sina utvecklingsområden och drivkrafter. Resultatet används för självkännedom samt för att stärka sitt eget varumärke.


TESTVERKTYG FÖR CHEFER/LEDARE INKLUSIVE ÅTERKOPPLING

Vi genomför chefsbedömning med vedertagna metoder och tester. Detta är ett verktyg för såväl organisationer som chefer och ledare att skaffa självinsikt samt hitta talanger inom egna organisationen.


kOMPETENSKARTLÄGGNING

Hur ser kompetensen ut i ert företag? Vilka har framtida ledarskaps- och utvecklingspotential? Med hjälp av en kompetenskartläggning av arbetsplatsen kan man upptäcka de områden som ännu behöver utvecklas och underlätta beslut om framtida mål och strategier.

Starck & Partner hjälper dig att kartlägga medarbetarnas utbildning, erfarenhet, färdigheter, egenskaper, värderingar, prioriteringar samt styrkor och utvecklingsmöjligheter.


UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.