Starck & Partner AB, 556286-1863, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i vår verksamhet. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, t.ex. namn, telefonnummer och e postadress.

Vi behandlar personuppgifter som rör kunder, kunders anställda (eller tidigare anställda) samt anställda i företag som är medlemmar i nätverket Arbetsgivarringen. De personuppgifter som behandlas är t. ex. kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar även personuppgifter som rör våra kunder eller kunders anställda (eller tidigare anställda) när de genomgår våra program och utbildningar. De personuppgifter som behandlas är t. ex. namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Vi kan även komma att behandla känsliga uppgifter i form av hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter om politiska åsikter om uppdraget så kräver.

Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna utföra och administrera det uppdrag vi utför för våra kunders räkning, kommunicera med våra kunder, administrera medlemskapen i Arbetsgivarringen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna behandlas på grundval av ingångna avtal, rättsliga förpliktelser samt vårt berättigade intresse av att kommunicera med våra kunder.

Tjänsterna kan kräva att ett användarkonto (användarnamn och lösenord) skapas så att användarna kan logga in för åtkomst till innehåll. Vi kan också behandla de uppgifter som användaren tillhandahåller under olika typer av övningar.

För produkter som köps direkt av oss samlar vi in information som krävs för att möjliggöra leverans av den inköpta produkten som namninformation, fakturauppgifter, användarens kontouppgifter (användarnamn och lösenord) samt vissa kontaktuppgifter.

Personuppgifter i form av kontaktuppgifter kan även komma att användas för att skicka ut meddelanden i form av nyhetsbrev eller liknande till våra kunder och kontaktpersoner på de företag som är medlemmar i Arbetsgivarringen. De registrerade kan när som helst meddela oss att de inte längre önskar få dessa meddelanden. Personuppgifterna behandlas för detta ändamål på grundval av att vi har ett berättigat intresse av att upplysa om vår verksamhet, om verksamheten i Arbetsgivarringen, relevanta nyheter och annan information till de registrerade.

De registrerades personuppgifter kan komma att överföras till företag som vi samarbetar med för utförandet av tjänster för vår räkning (t.ex. IT-tjänster och administrativa tjänster). Genom avtal som vi ingått med dessa företag är de skyldiga att endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Alla våra samarbetspartners är belägna inom EU/EES. För det fall vi måste överföra de registrerades personuppgifter till tredje part utanför EU/EES kommer vi att informera de registrerade om detta och redovisa vilket skydd som finns för personuppgifterna. I övrigt överför vi inte de registrerades personuppgifter till tredje part om det inte krävs av oss enligt lag, förordning, författning eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller under den tid som krävs enligt gällande lagstiftning.

De registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dem. Vi kommer på en registrerads begäran, eller på eget initiativ, rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. De registrerade har vidare rätt att ta del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Om en registrerad är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan den registrerade lämna in ett klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, eller till motsvarande myndighet i det land där den registrerade bor eller arbetar.
De registrerade kan kontakta oss angående behandlingen av deras personuppgifter via post eller e-post enligt följande:

Starck & Partner AB
Fleminggatan 38
112 33 Stockholm
info@starckpartner.se