Organisation och Ledarskap


Chefscoaching och chefshandledning

Konsult med egen ledarerfarenhet agerar samtalspartner för chefer och ledare runt frågor som rör chefsrollen, medarbetare och stöd i egen utveckling och förhållningssätt. 

Coaching är en bevisad effektiv metod som stöttar upp och skyndar på utveckling och ökar möjligheten till ett hållbart ledarskap. I coachingen hjälper vi dig som ledare att precisera mål och att utarbeta konkreta handlingsplaner.  Våra chefscoacher kommer ge stöd kring att identifiera och utveckla strategier och vägar för att nå dina mål. Som deltagare kommer du att lära dig hur du själv fungerar och hur du kan ta dig förbi hinder i ditt yrkesliv, komma till skott och hitta dina drivkrafter för att på bästa sätt få ett hållbart arbetsliv


Ledarutvecklingsprogram

Att leda är en stor utmaning. I dagens samhälle ställs allt mer krav på ledare och samtidigt är rollen allt tuffare. I våra ledarutvecklingsprogram fokuserar vi på:

– Att leda dig själv
– Att leda andra
– Att leda i en organisation

Du får insikter i hur du själv som individ fungerar och vi utgår från just din organisation för att bygga en utvecklingsprogram som är anpassat för just dig i den ledarroll du står i.

Starck & Partner arbetar utifrån det Transformerande Ledarskapet samt det Utvecklande Ledarskapet (vilket är en utveckling av föregående som idag forskas på inom försvarshögskolan). Vår utgångspunkt i ledarutveckling är att chefer som kommer i coachning, grupputveckling, handledning mm är att ta utgångspunkt i tre beteendekategorier som utmålas i det transformerande ledarskapet:

 • Att vara en rollmodell/förebild
 • Att skapa gemensamma visioner
 • Att utmana och ifrågasätta
 • Att frigöra handlingskraft (se varje medarbetares behov och förmåga och bygga relationer som är genuina i sin omtanke)
 • Att uppmuntra och synliggöra (i termer av social och verbal förstärkning som visat sig vara bättre prediktorer för att bibehålla och skapa motivation än mer instrumentella förstärkare)

Vi är säkra på att utveckla goda ledare bidrar till en ökad effektivitet och även trivsel i organisationen. För vår del är det viktigt att ledarskapsutvecklingen baserar sig på teorier med vetenskapligt stöd.

Vår utgångspunkt i vår syn på ledarutveckling är att ledarbeteenden inte kommer av sig själva, även om många kan ha goda förutsättningar. Vilka ledarbeteenden som tillhör framgångsrika beteenden har forskningen funnit i det transformerande ledarskapet och vidareutvecklingen genom det utvecklande ledarskapet och det känns för oss därför mycket naturligt att luta oss mot den forskning som ger mest stöd för vilket arbete vi inriktar oss på i våra insatser. Vi arbetar ständigt med utvärdering och målformulering i våra uppdrag.


Förändringsledning

I större förändringar bistår våra seniora organisationskonsulter med stöttning för såväl grupper som ledare. Vi är även på plats vid större förändringsinsatser för att se till att implementeringen blir så bra som möjligt.


Second opinion

Vi bistår vid chefsrekrytering med en s.k Second Opinion. Det är vanligt vid en chefsrekrytering att man tar in en oberioende part för att göra en oberoende och fördjupad bedömning av kandidaterna. Vi använder oss av vedertagna tester och våra leg psykologer bistår i personbedömningar.


Executive coaching
– för ledare och entreprenörer

 • Du vill ha balans
 • Du vill växa
 • Du vill mer
 • Du vill ha det lättare

Det som är problem för en person kan vara en utmaning och en möjlighet för en annan. En coach hjälper dig att vara mer proaktiv, söka ett bredare perspektiv och därmed vända problem till möjligheter. Vi gör specifika coachinsatser för högre befattningshavare, ledare och entreprenörer och är en samtalspartner för att hantera de specifika utmaningar som kommer med dessa roller.

Vi lär oss av erfarenheter eller mer exakt, när vi har tid att reflektera över våra erfarenheter. En coach hjälper/ger dig tid för reflektion så att du kan omdefiniera dina erfarenheter till kunskap och vishet.

En coach hjälper dig upprätthålla det stora, breda perspektivet på livet och affärerna. Med bredare perspektiv följer möjligheten till bättre beslut. En coach utmanar dina föreställningar om sakernas tillstånd, att tänka större och söka efter alternativ.

Mål ger riktning, fokus och energi, vi hjälper dig till tydligare och mer eftertänksamma mål. En coach hjälper dig att sätta mål som är verkligt viktiga för dig, mål som hjälper och inte hindrar dig i livet och arbetet. Du får också hjälp att hålla dig till dem när du väl har satt dem.Grupputveckling och teamutveckling

Stark & Partner arbetar utifrån IMGD som är en modell utformad av Susan Wheelan, en amerikansk forskare som har gott stöd i forskning. Modellen syftar till att generalisera utvecklingsstadier i olika typer av grupper. Wheelan menar att hennes forskningsresultat visar att utvecklingsstadier finns i alla grupper och att gruppers utveckling tenderar att likna varandra även om grupperna inte är inom samma verksamhet. Utifrån sin forskning definierar Wheelan fem olika stadier av grupputveckling:
Fas 1 Tillhörighet och trygghet
Fas 2 Opposition och konflikt
Fas 3 Tillit och struktur
Fas 4 Arbete och produktivitet
Fas 5 Avslut  

I det nästsista stadiet ”Produktivitet och arbete” uppnår grupper den mognad som krävs för att arbeta som mest effektivt och uppnå högsta möjliga produktivitet. Här mår gruppen bra och trivs tillsammans. Gruppen har högt i tak och kommunikationen är god. Konflikter kan fortfarande dyka upp men löses ofta mycket fort. Hela processen anser Wheelan är förutsägbar, dvs. gruppers utveckling för att nå den fjärde och sista stadiet följer ett visst mönster.

Utifrån den forskning som är gjord har man funit att tio områden är centrala att arbeta med i grupputveckling för att driva arbetet framåt mot större produktivitet och trivsel:

 • Roller
 • Mål
 • Ömsesidigt beroende
 • Ledarskap
 • Kommunikation och feedback
 • Diskussion, beslutsfattande och planering
 • Implementering och evaluering
 • Normer och individuella skillnader
 • Struktur
 • Samarbete och konflikthantering

Vilka delar som ingår i grupputvecklingen anpassas efter vilken fas som gruppen befinner sig i. Vi gör ofta en GDQ-mätning initialt för att få konkreta data på det som gruppen behöver arbeta med för att uppnå större effektivitet. GDQ står för Group Development Questionnaire och är ett välbeprövat instrument för att mäta gruppers samspel och ge direkt indikation på vilken fas i gruppens utveckling de befinner sig i. GDQ är normerat utifrån svenska grupper och har stark evidens.


Ledningsgruppsutveckling

Arbete i ledningsgrupper på olika nivåer utgör en viktig del av den dagliga styrningen av en organisation. Att tillhöra en ledningsgrupp innebär ett stort ansvar för den helhet som gruppen ansvarar för. Det ställs stora krav på ledningsgruppmedlemmens förmåga att förstå hur resultat skapas via strategiska, taktiska och operationella beslut och åtgärder och hur dessa påverkar varandra. En effektiv ledningsgrupp kräver också att medlemmarna fungerar bra ihop samt att de har förmåga och struktur för att kommunicera och samarbeta väl.

I ledningsgruppsutvecklingen adresseras följande frågor:

 • Vilken funktion fyller ledningsgruppen?
 • Vad är vårt uppdrag?
 • Målsättning på kort och lång sikt.

Genom ledningsgruppsutveckling skapar vi förutsättningar för att driva såväl operativa som strategiska frågor framåt. Vi utmanar invanda sätt och ger verktyg och nya tankebanor.


Fördjupad medarbetarundersökning

Vi bistår med fördjupade medarbetarundersökningar och kartläggningar då arbetsgivaren får indikationer på att det finns ohälsa, konflikter eller osund arbetsmiljö. Våra seniora organisationskonsulter genomför dels onlineformulär och dels fördjupande intervjuer som ger ett gott analysmaterial för arbetsgivaren att skapa handlingsplan utifrån.


Medling och konflikthantering

Vid konflikter mellan individer på en arbetsplats behövs ofta externt stöd. Vi arbetar med en strukturererad process vid konflikthantering där alla parter kommer till tals och där vi utarbetar en konkret strategi för att finna en väg tillbaka till samarbete. Vi skapar en trygg plats för dialog där en av våra organisationskonsulter dels möter varje part för sig för att få en tydlig bild av var och ens syn på konflikten och sedan träffas för medling för att hitta en hållbar väg framåt.


Medling och konflikthantering för grupper

Vi arbetar även med mer infekterade konflikter i arbetsgrupper. Vi börjar med att kartlägga situationen för att arbetsgivaren ska få ett underlag inför en effektiv handlingsplan och en tydlig väg framåt.

Det är vanligt att dessa konflikter startar genom en konflikt mellan två medarbetarre som eskalerar, det kan även vara faktorer som har att göra med att gruppen inte presterar och det är svårt att komma till bukt med missnöje, det kan finnas individer i gruppen som påverkar kollegor negativt eller att ledarskap inte har fungerat. Att hitta grunden för konflikten är central för att tillse att rätt insats görs.

Vi arbetar i nära samarbete med chef och HR i samtliga konflikthanterings- och medlingsinsatser.


Utredning av kränkande särbehadnling

I AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete § 9 anges arbetsgivarens utredningsansvar vid ohälsa och det primära syftet är att utreda de bakomliggande orsakerna grundligt så att ohälsa kan förebyggas.

Målet med en utredning är att efter anmälan om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier fastställa vad som faktiskt har hänt för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Utredning utförs av två konsulter med särskild kompetens inom utredning av kränkande särbehandling/mobbing enligt metoden Faktaundersökning.

Vi använder oss av Faktaundersökning som är en metod som utarbetats av de norska organisationsforskarna Helge Hoel och Ståle Einarsen för att utreda upplevda kränkningar i arbetslivet. Faktaundersökning lämpar sig väl att använda som utredningsmetod i förhållande till svensk arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.


Utbildningsinsatser

Starck & Partner genomför ofta skräddarsydda utbildningsinsatser för organisationer. Vanligt förekommande teman är:

 • Konflikthantering
 • Förändringsledning
 • När medarbetarskapet brister
 • Samtalsutbildning i Lösningsorienterad Samtalsmetodik samt Motiverande Samtal
 • Ledarskap
 • Teamutveckling
 • Hur man kan förebygga och hantera mobbing i arbetslivet
 • Att leda utan att vara chef
 • Chefen – en utsatt medarbetare
 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

Stöd vid förändringsinsatser

Starck & Partner bistår i organisatoriska förändringar genom att ge chefsstöd, medarbetarstöd men även stöd i förändringsledning och förhandling.


Interimslösningar

Starck & Partners konsulter och underkonsulter kan anlitas för att bistå på plats i organiastionen under en kortare eller längre tid. Detta kan handla om förändringsledning, stöd för HR-funktioner eller Interimschef.


 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.