Rehabilitering och Hälsa


REHABOMSTÄLLNING

Rehabomställning är ett program för medarbetare med sjukdomsbakgrund där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom nuvarande verksamhet är uttömda. Tjänsten anpassas utifrån varje individs aktuella situation och behov för att ge bästa förutsättningar till att finna ett nytt arbete eller studier. Vi arbetar med individen i ett team där personalkonsult, arbetsterapeut och psykolog samverkar för att rusta individen och skapa de bästa förutsättningar som är möjliga framåt. Vi samverkar med instanser som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i de fall detta behövs. Programmet har följer samma struktur som outplacementprogrammet.


REHABILITERING och samordning

En människa som tappat tron på sig själv och sin förmåga behöver rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att en person ska återfå sin arbetsförmåga.

För en lyckad rehabilitering är det fyra saker man bör tänka på: Tid, helhetssyn, kontinuitet och inflytande. Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder är grunden för lyckad rehabilitering. Rehabiliteringen måste vara sammanhållen och behovsanpassad. Personens totala situation måste beaktas, oavsett vilken sorts rehabilitering det handlar om. Därtill är det viktigt att det finns en kontinuitet i åtgärderna och att personen själv har inflytande över sin egen situation genom hela processen.

Hos oss på Starck & Partner innebär detta att vi behovsanpassar varje rehabiliteringsuppdrag utifrån medarbetarens och arbetsgivarens specifika förutsättningar. Varje uppdrag startar med en kartläggning avseende på utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetshinder samt tidigare åtgärder. Därpå följer en vägledningsperiod där studiebesök samt arbetsprövning är moment som ofta ingår. Vi arbetar i team med personalkonsult, leg arbetsterapeut och leg psykolog för att ge individen det stöd den behöver.

Under hela processen är konsulten på Starck & Partner samordnare för kontakterna med det övriga rehabiliteringsnätverket; Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren.


ara – Arbetspsykologisk helhetsbedömning

Starck & Partner genomför en systematisk kartläggning av individers styrkor och begränsningar i relation till en specifik tjänst individen ska utföra eller inför en yrkesväxling. Vi utgår alltid utifrån arbetsmarknaden och de förmågor individen behöver ha för specifik tjänst. Den arbetspsykologiska resursanalysen innefattar dels djupgående samtal och även testning med vedertagna arbetspsykologiska tester. Resursanalysen genomförs av legitimerad psykolog och skapar ett underlag framåt för individen och arbetsgivaren för att anpassa arbete mot förmåga eller förändra arbetssituationen på annat sätt.

APU finns i en fördjupad version vid mer komplexa frågeställningar. Den fördjupade versionens innehåll skräddarsys beroende på frågeställning. Den kan exempelvis innehålla bedömning av minne, koncentrationsförmåga och läs- och skrivproblem.


Supported Employment/ Arbetsplatsnära stöd

Metoden Supported Employment syftar till att tillvara ta resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med psykiska funktionsnedsättningar, i riktning mot att finna ett arbete.

Supported Employment är individanpassat stöd till arbete, en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för personer med funktionshinder i samarbete med en personalkonsult  som är utbildad i metoden. Konkret utgår metoden från att den enskilde snabbt ska komma ut på en arbetsplats för att på plats göra en arbetsförmågebedömning. Arbetscoachen ger stöd till arbetsinstruktioner och hjälp att klara sociala situationer som behövs, och ges direkt på den arbetsplats där denne sedan om möjligt ska få fortsatt anställning.


SAMTALSSTÖD – PSYKOLOG

Psykologsamtal ger möjlighet till stöd och reflektion sig själ och livs- och arbetssituation. Målet är att hitta verktyg att hantera problem som är relaterade till sig själv och arbetslivet. Tjänsten inleds med ett kartläggningssamtal med uppdragsgivare och medarbetare för komma fram till behov och omfattning stöd.

Samtalen leds av legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbetslivsfrågor och utgångspunkten ett lösningsinriktat fokus.


STRESSPREVENTION

Allt fler upplever stress på dagens arbetsmarknad. Vi ger dig verktyg och handfasta metoder för att hantera din egen stress eller för att kunna hjälpa medarbetare som är stressade. Att vara bra på stresshantering handlar om att kunna arbeta med sina tankemönster, avspänning, målbilder och fokusering. Det handlar också om att ha konkreta verktyg för att hantera belastningar, tidspress och höga krav från sig själv och/eller andra.

Vi gör en analys av den aktuella livssituationen som resulterar i konkreta mål för vad som behöver förändras. Detta passar både individer som upplevt stress under längre perioder och de som känner tidiga signaler om en begynnande stressproblematik.

Stresshantering kan utföras individuellt eller i grupp.


KRISHANTERING

En kris kan uppkomma efter en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen som berör någon medarbetare. I samband med en kris kan det behövas professionellt stöd för att man ska förstå och psykiskt hantera situationen. Våra leg psykologer är vana vid att stötta vid akuta situationer och ger stöd till såväl ledning som medarbetare.


SOCIALT STÖD

Avser personliga problem/förhållanden som ej direkt kan kopplas till arbetet, men som kan påverka medarbetarens arbetsförmåga. Exempelvis skilsmässa, dödsfall, ekonomiska problem, familje- och barnrelaterade problem etc. Problemområdet identifieras via samtal med socionom och sedan arbetar vi tillsammans för att hitta den lösning som fungerar för medarbetaren för att ta sig ur sin situation.


 

 

Kartläggning av sjukfrånvaro

Starck & Partner har under många år erbjudit kartläggning och bedömningssamtal för personer med sjukfrånvaro.

Vår erfarenhet är att sjukskrivningar kan bero på många olika orsaker, t.ex. att personen är s.k. sjuknärvarande, att personen inte är nöjd med sin arbetssituation, känner sig ”inlåst” eller har problem av privat natur.

Korttidsfrånvaro är en stor kostnad såväl för företaget som för den enskilde individen, samt orsakar mycket merarbete. En användbar schablon, oavsett verksamhet, är att en korttidsfrånvarodag kostar organisationen cirka 10 % av månadslönen, oavsett månadslön (Källa: Personalekonomi idag Författare Ulf Johansson och Anders Johrén).

Syftet med kartläggningstjänsten är att identifiera orsak till upprepad sjukskrivning, kort som långtidssjukskrivning samt ge en handlingsplan till organisation kring åtgärdsförslag. Med resultatet av kartläggningen skapar vi underlag för organisationen att stödja medarbetaren att vidta de åtgärder som behövs för att minska antalet frånvarodagar samt bidra till ökad hälsa.

Fakta inlåsningseffekter: Enkelt inlåst; att ha en anställning men inte är i sitt önskade yrke eller arbetsplats. Dubbelt inlåst; att ha en anställning men inte vara i sitt önskade yrke och arbetsplats. Dubbelinlåsta rapporterar oftare magbesvär, olust, trötthet och håglöshet än övriga anställningsgrupper. Källa: Professor Gunnar Aronsson, Arbetslivsinstitutet

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.