Företagsanpassade utbildningar

Starck & Partner erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops för individer, ledare och organisationer med syftet att höja kunskap, motivation och engagemang och därigenom uppnå produktiva och välmående arbetsplatser. Nedan presenterar vi några av våra utbildningar och föreläsningar vi genomför kontinuerligt.

Vi är flexibla och skräddarsyr upplägg för individ eller grupper utifrån behov och målsättning. Vi genomför virtuellt, på plats hos er, i våra egna lokaler eller andra alternativ anpassat för att ge bästa resultat.

Som medlem i vår Arbetsgivarring får du tillgång till kontinuerliga ringfrukostar, ringmöten samt vår uppskattade årskonferens med kunskapsutbyte, omvärldsbevakning, trender och forskningsresultat. Se vidare aktiviteter för Arbetsgivarringen här.

 

Gör dig redo för tiden efter krisen 

Hur kan chefer och HR vara förberedda och rustade när krisen avtar och arbetslivet skall normaliseras?  

Aktuell HR-forskning

För HR och chefer. Ta del av senaste forskningen inom karriär, arbetsliv och hälsa.

Kompetensutveckling i arbetslivet

Hur behåller och utvecklar man sina medarbetare? Vilka karriärmöjligheter kan erbjudas? Hur bygger organisationen samarbete, kunskapsöverföring och kunskapshantering och stimulerar medarbetares kreativitet? Ta tillvara de mänskliga resurserna och framtidssäkra kompetensen i organisationen.

Medarbetarsamtalet 2.0

Framtidens arbetsmarknad ställer nya krav på hur vi leder och utvecklar personal. Vad kommer detta innebära för medarbetarsamtalet? Hur bidrar organisationen till ständigt lärande och engagemang för kompetensutveckling och employer branding för nuvarande såväl som kommande anställda.

Lärande genom mentorskap

Vinsten av mentorskap i organisationen och vikten av ständigt lärande i arbetslivet.

Inlåsning i spåren av Corona

Hur påverkas arbetslivet och inlåsningseffekten av Corona? Vilka effekter kommer coronapandemin få på vårt samhälle? Hur kommer framtidens arbetsmarknad påverkas av Corona.

Hållbara HR – en ansvarstyngd roll

Vi befinner oss i tider med hård belastning på oss alla, i synnerhet HR funktionen. Många på HR delar samma frågor och utmaningar samt gemensamt finns också många bra lösningar och svar. Få stöd och nytta av vårt HR nätverk genom att utbyta kunskap och erfarenheter i en utmanande tid.

Hur bemöter man ”rättshaverister”?

Vad är en rättshaverist, vilka bakomliggande faktorer finns och hur bemöter man som arbetsgivare en rättshaverist?

Att bemöta medarbetare med Autism

Hur du som arbetsgivare bemöter medarbetare med autism och säkerställer att det blir hållbart.

Kompetensväxla – vad behöver framtidens arbetsmarknad?

Framtidssäkra organisationen och ta tillvara och utveckla kompetens för framtiden. Arbetstillfällen försvinner och nya arbetsroller dyker upp. Stor del av de efterfrågade kärnkompetenserna kommer bytas ut. Framtiden är här och kompetensväxling är viktigare än någonsin.

Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?

Att göra en utredning av arbetsförmåga bidrar till att båda arbetsgivare och arbetstagare får det bättre och leder dem framåt.

Vad är rehab och vad är inte rehab?

Vad är rehabilitering och hur arbetar man med rehab på ett systematiskt och framgångsrikt sätt?

Tidiga signaler på ohälsa

Brist på motivation och engagemang, otrivsel och generell obalans. Hur kan organisationen förebygga ohälsa och tidigt fånga upp signaler som utgör risk för sjukskrivning?

Ledarskapets styrkor och fallgropar utifrån Hogan Assessment Systems

Ledarskap är både mångfacetterat och individuellt. Vår starka övertygelse är att ett gott ledarskap bygger på just ledarens beteenden, ledarskapets kontext och ledarens personliga stil. Lär mer om hur organisationen kan kartlägga och utveckla ledarskapet genom Hogan Assessment Systems.

En väl fungerande sjukskrivningsprocess-vilka aspekter har framkommit av regeringens utredning?

Vad innebär en väl fungerande sjukskrivningsprocess och vilka faktorer och förutsättningar påverkar resultatet? Vi berättar mer fördjupat om de aspekter som framkommit av regeringens utredning och hur organisationen kan omsätta detta i praktiken och vad som krävs för att nå lyckat resultat.

Det utmanande samtalet

Stöd och konkreta verktyg för chefer eller HR att lyckas i sin kommunikation samt hantera och genomföra utmanande samtal.

När medarbetarskapet brister

När medarbetarskapet brister ställs det krav på tydligt ledarskap. Vilket ansvar och vilka skyldigheter har jag som ledare? Stöd och träning i det egna ledarskapet och att coacha medarbetare som av olika anledningar brister i sitt medarbetarskap.

Förstå, hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen

Hur och varför uppstår konflikter på arbetsplatser samt vilka redskap krävs för att lösa dem. Bygg en robust samarbetskultur, d.v.s. en arbetsplats som står pall för meningsskiljaktigheter och irritationer utan att förlora förmågan att upprätthålla en väl fungerande verksamhet.

Strategiskt rehabiliteringsstöd

Rusta chefer och organisation att självständigt klara av effektiva rehabprocesser. Vi erbjuder stöd i kartläggning och rehabilitering, Handledning för HR samt Inventeringsmöten för chefer.

Den orädda organisationen

För HR och strategisk personal. Lär mer om tillitsbegreppet och varför psykologisk trygghet och tillit är grunden för innovation och effektivitet i en organisation.

Framtidens ledarskap

Ledarskapet i konstant förändring. Digitalisering, AI, globalisering och Gig-ekonomi ställer nya krav på ledare och organisation. Omvärldsperspektiv på ledarskapet och vilket ledarskap som behövs nu och i framtiden.

Hållbart Ledarskap

En ledares vardag präglas ofta av tidsnöd med höga krav på effektivitet, flexibilitet och snabba beslut. Med Hållbart Ledarskap stärker vi befintliga chefsresurser och möjliggör trygga, starka och hållbara ledare som är rustade för de utmaningar som väntar.

Säkra och utveckla kompetensen

Aldrig förr har det varit viktigare för organisationer att utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens och engagemang. Vad vinner organisation och individ på främja medarbetarnas ”anställningsbarhet” och hur rustar vi oss för en mer flexibel, rörlig och osäker arbetsmarknad?

Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska nedsättningar i arbetslivet

Vad innebär psykisk ohälsa och neuropsykiatriska nedsättningar? Stöd och verktyg till ledare och organisation hur man bemöter och agerar förebyggande och efterhjälpande.

Stresshantering i arbetslivet

Vad är egentligen stress och hur påverkar det vardag och arbetsliv? Vi fördjupar oss i stressbegreppet, stressbeteenden, fysisk och psykisk påverkan samt konkreta strategier för att förebygga stress i arbetslivet.

Gå från grupp till team

Vissa grupper högpresterar, andra inte. Hur kommer det sig och hur blir gruppen ett team? Uppnå produktiva och välmående team med metoder förankrade i vetenskap och forskning.

Utbildning för arbetsgivare i kränkande särbehandling

Starck & Partner är en av de ledande aktörerna i Sverige i utredning av kränkande särbehandling. Erhåll professionellt stöd och handledning vid utredning av mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Leda på distans

Distansledarskapets utmaningar. Lär dig leda effektivt på distans med tydlig kommunikation, förtroende och tillit.

Starck & Partners Ledarprogram

Vi skräddarsyr ledarskapsprogram med stor flexibilitet utifrån målsättning och behov. Samtliga våra program är förankrade i vetenskap och forskning.

 

 

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.