Just nu upplever upp till 20% på svensk arbetsmarknad sig kränkta. 7% vara upplever sig mobbad. Tillsammans har vi ett stort ansvar att bryta ner dessa siffror. Det finns många policies och olika pappersarbeten som berör det ämnet men nu måste vi tillsammans göra något åt siffrorna.

Arbmiljölagen 1977:1160 & AFS 2015:4 hanterar och reglerar situationer som uppstår på arbetet där exempelvis en person känner sig kränkt eller där mobbing sker. De är formbara lagar som ska anpassas efter hur samhället ser ut idag.

Vad är egentligen kränkande särbehandling?

Mobbing till exempel bedöms vara systematisk återkommande negativ handling och/eller att utsättas för olika negativa handlingar i samband med en ojämn maktbalans.

Diskriminering är ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Viktigt att fundera över skillnaden på kränkning som upplevelse eller kränkning ur en objektiv synvinkel, det kan vara stor skillnad på de två perspektiven i verkligheten.

Vad är då kränkande särbehandling?

 • Att inte bli hälsad på (kan vara en upplevd kränkning eller en faktisk kränkning)
 • Bli kallad öknamn
 • Att bli utfryst
 • Att exkluderas från möten som man borde få vara med på
 • Bli orättvist anklagad eller personligt uthängd eller att bli kallad för elaka saker inför andra.

 

Fundera över kulturen på din arbetsplats! Finns det risk för kränkningar?

Vad är inte kränkande särbehandling?

 • Medarbetare som får underbyggd och rimlig återkoppling på sitt sätt att sköta arbetet.
 • Anställd har inte fått önskemål om arbetstider, fortbildning, förmåner, lönehöjning eller liknande när det finns sakliga grunder.
 • En person har vid flera tillfällen inte blivit bjuden till privata fester som flera kollegor deltagit i.
 • En person har önskemål om fler personliga relationer och samtal med kollegor men dessa vill hålla relationerna mindre personliga.
 • Oenighet mellan kollegor angående arbetets upplägg, innehåll eller sätt att utföras.

 

Arbetsledningsrätten:

Chef ska leda och fördela arbete och det är klart att vissa beslut som chefen fattar kan uppfattas negativt från ett medarbetarperspektiv

Att vara anställd innebär att tåla ett visst mått av obehag som meningsmotsättningar som tvister och konflikter

Som anställd har du vissa skyldigheter som du inte kan komma ifrån som lydnads- och lojalitetsplikt.

 

KRÄNKT – hur går vi till väga? Hur går du till väga när någon upplever sig vara kränkt? Har du koll på dessa punkter?

 • Vem ska du kontakta?
 • Rapportera i system?
 • Vad händer sen?
 • Förberedelser?

 

Vilka faktorer förebygger kränkningar?

 • Tillit & stöd
  • Ett stödjande och empatiskt ledarskap (ge förutsättningar)
  • En sund samarbetskultur (se upp för kramkultur & vi är så ärliga här kultur)
  • Forum för dialog
  • Konflikthanteringskunskap
 • Ordning & reda
  • Policys och rutiner
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Rolltydlighet
  • Arbetsbelastning