Ringfrukosten den 8e juni som Starck & Partners Karin Lindblom höll i handlade om kollektiv intelligens, ett ämne som är högst relevant för flera grupper exempelvis ledningsgrupper. Kollektiv intelligens kan sammanfattas som individers förmåga att samarbeta och dela kunskap så att gruppens resultat blir större än den enskilde individens, det skapas en sorts synergieffekt.

Kollektiv intelligens är högst intressant för organisationer då högpresterande grupper lägger 20 ggr mer tid på att diskutera problemformulering och att utforska en frågeställning än mindre högpresterande grupper. Dessa grupper lyssnar 15 ggr mer på varandra och låter sig bli påverkade av andras kunskaper mer än i låg presterande grupper. De ställer fler utforskande frågor, de undersöker och skapar kunskap ihop.

Om det efter ett uppdrag eller projekt är svårt att urskilja vem i gruppen som gjort vad kan man dra slutsatsen att det skett kollektivt, gruppen har nått verkligt samarbete. En grupp som är högpresterande och samarbetar väl får en del fördelar, bland annat finns det större utrymme och bekvämlighet att tänka och tycka, gruppens självförtroende ökar och gruppen når tillsammans en hög intelligenspotential.

Men hur når man då kollektiv intelligens? På MIT har man undersökt vilken faktor som varit mest avgörande för att en grupp ska bli högpresterande och det visade sig vara förmågan hos den egna individen att kunna läsa av de andras känslor. Men den kollektiva intelligensen kan rent konkret ökas med hjälp av:

  • fokus på samarbete, reflektion och utvärdering.
  • Bra struktur och tillräckligt med information och tid.
  • Men en stor del ligger i psykologisk trygghet, att kunna vara sig själv och känna sig trygg i sin roll samt att få utrymme nog för att komma på nya idéer och kunna erkänna misstag.

Människor som självständigt kan samarbeta över administrativa gränser kan skapa mikrosystem inom den egentliga strukturen för organisationen och på det sättet skapa kollektiv intelligens.

Ledarskapet som behövs för att främja denna sortens beteende är en ledare som agerar som en deltagagare, samt fokuserar på processen och hjälper gruppen att med gemensamma krafter nå målen. Det bör inte finnas någon stark hierarki i gruppen utan ledaren ska guida, motivera och främja rätt beteende.

Boktips från oss är boken Kunskapsintegration där du kan läsa mer om kollektiv intelligens av Philip Runsten och Andreas Werr.