Vad är ett team? Ett team har ett par krav på sig för att vara ett team och inte arbetsgrupp. Exempelvis behöver det vara fler än 2 medlemmar, det behöver finnas ett gemensamt syfte och mål, en förståelse för att man är en intakt enhet med tydliga gränser (man ska själv veta att man är i ett team), att medlemmarna är beroende av varandra, teamet ska ses utifrån som en social enhet, teamet ska kommunicera regelbundet med varandra för att anpassa och utveckla arbetet.   Psedoteam? Vad är inte ett team? Inte riktigt äkta team, stämmer inte allt ovan? Då är det inte ett team, utan ett psedoteam. De rapporterar lägre arbetstillfredsställelse och överväger i högre grad att sluta. De blir oftare utsatta för våld eller trakasserier på jobbet och drabbas oftare av stress, sjukdomar och skador.

Fundera själv! Är du med i ett team eller en grupp? Har vi tydliggjort om vi har team eller grupper hos oss?
Hur kan team skilja sig åt?

Dessa saker kan vara olika från team till team:

 • Ömsesidigt beroende
 • Ledarskapsstruktur
 • Fysisk distans
 • Storlek
 • Rollstruktur
 • Kommunikationsstruktur
 • Livslängd

Viktigt för teamets effektivitet Dessa saker är viktigt för teamets effektivitet:

 • Psykologisk trygghet
 • Motivationsklimat (kontrollerad eller autonom?)
 • Kompetens
 • Samhörighet
 • Autonomi
 • Gemensamma tankemodeller? Samsyn om uppgifter och individuella skillnader?

Man kan ställa sig några frågor för att få mer klarhet i teamet, dessa frågor är bra att fundera över:

 • Varför finns teamet?
 • Behövs det alls ett team?
 • För vem/vilka finns teamet?
 • Vad vill dessa personer ha av teamet?
 • Hur ska teamet ge dem det? Vad gör teamet och vad inte?
 • Vilka krav ställs på teamet och vilka kompetenser finns i teamet för att möta kraven?
 • Hur länge ska teamet arbeta för detta uppdrag?

Dessa frågor är bra att fundera på när man ska sätta ihop ett nytt team:

 • Väljs teammedlemmar med den begåvning och kompetens som krävs? Har detta testats?
 • Väljs personer med hög grad och vänlighet och samvetsgrannhet?
 • Väljs medlemmar som har samarbetat väl ihop tidigare?
 • Väljs medlemmar som har samarbetat väl med teamledaren?