På vår frukostföreläsning den 1 juni föreläste Karin Lindblom och Marita Bark om kränkande särbehandling enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskaps nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet.

Hur gör du för att anpassa dig efter alla lagar och regler?

Här kommer lite tips från oss:

 1. Lagar och regler

Bra saker att ha koll på är: Arbetsmiljölagens skyddslag, arbetsmiljöverkets föreskrifter, diskrimineringslagen rättighetslag, Brottsbalkens arbetsmiljöbrott. Nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet. Dessa utgör tillsammans en övertäckande bild kring hur man bör hantera en arbetsplats för att undvika kränkande särbehandling. Arbetsmiljölagen handlar lite mer om omsorg vad man bör göra för att alla ska ha en god arbetsmiljö medan resterande riktar in sig mer på vad man har rätt till och vad man ska förhålla sig efter.

 1. Kränkning – upplevelse eller fakta?

Vad räknas egentligen som kränkande särbehandling? Här är lite tips:

Vad är inte kränkande särbehandling?

Medarbetare som får underbyggd och rimlig återkoppling på sitt sätt att sköta arbetet

Anställd har inte fått önskemål om arbetstider, fortbildning, förmåner, lönehöjning eller liknande när det finns sakliga grunder

En person har vid flera tillfällen inte blivit inbjuden till privata fester som fler kollegor deltagit i

Vad är kränkande särbehandling?

Bli orättvist anklagad eller personligt uthängd eller att bli kallad för elaka saker inför andra

Att exkluderas från möten som man borde få vara med på

Att inte bli hälsad på

Undersök varje enskilt fall och ta en upplevelse på allvar.

 1. Förebyggande arbete

Respekt, saklighet och systematik är tre viktiga ord som täcker in lite vad man på en arbetsplats ska tänka på.

RESPEKT, man ska bli lyssnad på och tagen på allvar, tagen seriöst. SAKLIGHET att beslut tas på rimliga grunder, att man förstår beslutet. Bristande saklighet kan bli upplevt som orättvisa. SYSTEMATIK, att rutinerna tillämpas förutsägbart och liknande, man får inte vara jävlig.

Primär prevention, ett förebyggande arbete

Syftet är att kränkningar inte ska ske, men ändå bra att vara förberedd. Agera med respekt sakligt och systematiskt som ovan för att från början undvika kränkning. På en arbetsplats behöver man ha koll för arbetsplatskulturen vilket annars kan vara en grogrund för kränkning. Här ligger stort ansvar hos cheferna, som blir en sorts förebild.

Även viktigt att ha definierade roller och tydliga gränser. Cheferna ska även känna sig trygga i sitt arbete och kan med fördel ha stöd och utbildning för att exempelvis kunna ha svåra samtal.

Det ska finnas rimliga krav på arbetet, att stressa är inte alltid bra. Att fundera över är också hur bemöter vi varandra på vår arbetsplats? En sak som var okej då behöver inte vara okej nu, vad är kränkande? Behandlas alla rättvist? Målet är att ha en organisation där det finns tillit och trygghet, trovärdighet till värderingar och ordning och reda.

 1. Interventioner vid problem

I konflikthantering är det bra om de hanteras tidigt, här kan man använda sig av samtal, stöd och rådgivning. Ibland är inte konflikten mellan endast två personer utan kanske en grupp och då är det bra att reflektera över gruppens jargong och kultur.

Sekundär prevention

Vid eskalerade problem. Har konflikten eskalerat och någon känner sig utsatt är det bra att ha ett eget samtal och undersöka dessa saker:

 • Hur länge har kränkningen pågått?
 • Vilka handlingar har utförts?
 • Hur ofta har det skett?
 • Kan personen påverka situationen?
 • Finns stöd för personen?
 • Finns det en hälsorisk?

Dessa saker kan hjälpa till att avgöra hur allvarlig kränkningen är och vilket arbete som krävs för att hjälpa till.

 1. Uppföljande arbete

Uppföljande arbete – tertiär prevention

Efter en konflikt är det väldigt viktigt att kika på det uppföljande arbetet. Har arbetsplatsen rutiner för återupprättande och rehabilitering, rutiner för misskötsamhet eller rutiner omorganisation? Behöver arbetsplatsen information om vad som hänt? Behöver de eller chefer stöd?

 1. Vad kan jag som chef göra?

Prioritera det förebyggande arbetet

Ta tag i konflikter tidigt

Ta stöd av HR i en förbedömning

Vid utredning – objektivitet, transparens, kompetens

Dokumentera

På vår instagram finns även en checklista som är lite extra bra att minnas i arbetet mot kränkande särbehandling.

https://www.instagram.com/starck_partner/