Starck & Partner är en av Sveriges ledande aktörer avseende utredning av kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet och har genomfört utredningar i såväl privat- som offentlig sektor. Starck & Partner genomför även andra typer av organisationsutredningar så som vid misskötsamhet i anställningen, vid organisationsförändringar samt även mer generella verksamhetskartläggningar.

Under de senaste åren har vi som företag tagit oss an allt fler komplexa uppdrag kring utredning och vår konsult Karin Lindblom handleder idag större HR-grupper i offentlig verksamhet för att få dessa att själva utvecklas mer i sina egna interna färdigheter kring utredningsförfarandet. Sedan 2021-01 är Starck & Partner ensam leverantör av utredningar för Stockholm Stad med dessa fackförvaltningar, bolag och stadsdelsförvaltningar efter att vi fått förtroendet att få ett ramavtal efter vunnen offentlig upphandling. Vi får många förfrågningar av såväl offentlig- som privat sektor och vårt utredningsteam är vana vid att samverka nära HR/Chef för att göra utredningar av hög kvalitet.

När det kommer till utredning av kränkande särbehandling använder vi oss av metoden Faktaundersökning. Samtliga konsulter som genomför utredning är utbildade i metoden och flertalet är även certifierade faktaundersökare. För det sistnämnda krävs att man genomgått utbildning och uppfyller detaljerade kompetenskrav varav ett är att bli kritiskt granskad i en utredning man genomfört. Kompetenskraven rör sig om såväl kunskaper som färdigheter, värderingar och etisk medvetenhet.

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer. Framför allt är det aktuellt att genomföra en faktaundersökning om en anställd menar sig vara utsatt för oacceptabelt beteende i arbetsmiljön. Till exempel kan det röra sig om mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier eller annat otillbörligt beteende. Målet med undersökningen är att kartlägga de faktiska förhållandena i ärendet. Därefter tar utredarna ställning och bedömer om det som har inträffat bryter mot arbetsmiljölagens bestämmelser, eller mot interna riktlinjer. Metoden ger ett nödvändigt underlag för åtgärder och interventioner. Den är särskilt användbar när ord står mot ord. Faktaundersökning säkrar en jämlik, skyndsam och rättssäker hantering av den här typen av ärenden och gör det möjligt att avsluta dem på ett korrekt sätt och kunna sätt punkt.

Har du frågor om hur vi genomför utredningar eller behöver du råd i ett pågående ärende? Ta gärna kontakt med oss!

Info@starckpartner.se